Có 1 kết quả:

hù lì

1/1

hù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mutually beneficial