Có 1 kết quả:

hù xiāng chě pí

1/1

hù xiāng chě pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass the buck
(2) to shirk responsibility