Có 1 kết quả:

hù xiāng lián xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mutually related
(2) interconnected