Có 1 kết quả:

hù bǔ

1/1

hù bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complementary
(2) to complement each other