Có 1 kết quả:

wǔ qī gàn bù xué xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) May 7 Cadre School (forcing educated people into re-education and peasant labor during Cultural Revolution)
(2) abbr. to 五七幹校|五七干校