Có 1 kết quả:

wǔ bèi zi shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese sumac (Rhus chinensis)