Có 1 kết quả:

wǔ guāng shí sè

1/1

wǔ guāng shí sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright and multicolored
(2) of rich variety
(3) (fig.) dazzling
(4) glitzy