Có 1 kết quả:

wǔ shí bù xiào bǎi bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the one who has retreated 50 steps laughs at the one who has retreated 100 steps (idiom)
(2) the pot calls the kettle black