Có 1 kết quả:

wǔ sà yùn dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc