Có 1 kết quả:

Wǔ tái Shān

1/1

Wǔ tái Shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Wutai in Shanxi 山西[Shan1 xi1], one of the Four Sacred Mountains and home of the Bodhimanda of Manjushri 文殊[Wen2 shu1]