Có 1 kết quả:

wǔ wèi zǐ

1/1

wǔ wèi zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) schizandra (Schisandra chinensis)
(2) Magnolia vine