Có 1 kết quả:

wǔ shēng yīn jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

pentatonic scale