Có 1 kết quả:

Wǔ dà Míng shān

1/1

Wǔ dà Míng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Five Sacred Mountains of the Daoists, namely: Mt Tai 泰山[Tai4 Shan1] in Shandong, Mt Hua 華山|华山[Hua4 Shan1] in Shaanxi, Mt Heng 衡山[Heng2 Shan1] in Hunan, Mt Heng 恆山|恒山[Heng2 Shan1] in Shanxi, Mt Song 嵩山[Song1 Shan1] in Henan