Có 1 kết quả:

wǔ cǎi bīn fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

colorful