Có 1 kết quả:

wǔ fāng

1/1

wǔ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

five directions, namely: east 東|东, south 南, west 西, north 北 and middle 中