Có 1 kết quả:

wǔ xún jié

1/1

wǔ xún jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pentecost