Có 1 kết quả:

wǔ xīng jí

1/1

wǔ xīng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

five-star (hotel)