Có 1 kết quả:

wǔ xīng hóng qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

five-starred red flag (PRC national flag)