Có 1 kết quả:

Wǔ yuè jié

1/1

Wǔ yuè jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month)