Có 1 kết quả:

wǔ bù shé

1/1

wǔ bù shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Deinagkistrodon, a venomous pit viper
(2) also called five-paced viper (i.e. can grow to five paces)