Có 1 kết quả:

wǔ wēn shén

1/1

wǔ wēn shén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) five chief demons of folklore personifying pestilence
(2) cf four horsemen of the apocalypse