Có 1 kết quả:

wǔ bǎi nián qián shì yī jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

five hundred years ago we were the same family (idiom) (said of persons with the same surname)