Có 1 kết quả:

wǔ duǎn shēn cái

1/1

wǔ duǎn shēn cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a person) short in stature