Có 1 kết quả:

wǔ gǔ fēng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant harvest of all food crops
(2) bumper grain harvest