Có 1 kết quả:

wǔ bǐ zì xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese character input method for entering characters by numbered strokes
(2) variant of 五筆字型|五笔字型[wu3 bi3 zi4 xing2]