Có 1 kết quả:

wǔ xiàn pǔ

1/1

wǔ xiàn pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (music) staff
(2) stave