Có 1 kết quả:

wǔ zàng liù fǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

five viscera and six bowels (TCM)