Có 1 kết quả:

wǔ sè bīn fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

all the colors in profusion (idiom); a garish display