Có 1 kết quả:

wǔ huā bā mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) myriad
(2) all kinds of
(3) all sorts of