Có 1 kết quả:

Wǔ hǔ jiàng

1/1

Wǔ hǔ jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Liu Bei's five great generals in Romance of the Three Kingdoms, namely: Guan Yu 關羽|关羽, Zhang Fei 張飛|张飞, Zhao Yun 趙雲|赵云, Ma Chao 馬超|马超, Huang Zhong 黃忠|黄忠