Có 1 kết quả:

wǔ hào

1/1

wǔ hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the fifth
(2) fifth day of a month