Có 1 kết quả:

wǔ hào diàn chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) AA battery (PRC)
(2) Taiwan equivalent: 三號電池|三号电池