Có 1 kết quả:

wǔ háng bā zuō

1/1

wǔ háng bā zuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all the trades
(2) people of all trades and professions