Có 1 kết quả:

wǔ jiǎo xíng

1/1

wǔ jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pentagon