Có 1 kết quả:

wǔ biān xíng

1/1

wǔ biān xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pentagon