Có 1 kết quả:

wǔ yīn bù quán

1/1

wǔ yīn bù quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tone deaf
(2) unable to sing in tune