Có 1 kết quả:

wǔ yán liù sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) multi-colored
(2) every color under the sun