Có 1 kết quả:

jǐng xià

1/1

jǐng xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) underground
(2) in the pit (mining)