Có 1 kết quả:

jǐng jǐng

1/1

jǐng jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orderly
(2) tidy