Có 1 kết quả:

jǐng jǐng yǒu tiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

everything clear and orderly (idiom); neat and tidy