Có 1 kết quả:

jǐng hào

1/1

jǐng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) number sign # (punctuation)
(2) hash symbol
(3) pound sign