Có 1 kết quả:

jǐng dǐ zhī wā

1/1

jǐng dǐ zhī wā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the frog at the bottom of the well (idiom)
(2) fig. a person of limited outlook and experience