Có 1 kết quả:

gèn gǔ wèi yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unprecedented
(2) never seen since ancient times