Có 1 kết quả:

Yà lì ān nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ariane (French space rocket)