Có 2 kết quả:

Yà lā bā mǎyà lā bā mǎ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Alabama, US state

Từ điển phổ thông

bang Alabama của Hoa Kỳ