Có 1 kết quả:

Yà ōu dà lù fù dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eurasian hinterland (i.e. Central Asia including Xinjiang)