Có 1 kết quả:

yà fù

1/1

yà fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (term of respect) second only to father
(2) like a father (to me)