Có 2 kết quả:

Yà tè lán dà ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋyà tè lán dà ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Atlanta

Từ điển phổ thông

Atlanta