Có 1 kết quả:

Yà mǐ ná dá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Amminadab (son of Ram)