Có 1 kết quả:

Yà měi ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Armenia, capital Yerevan 埃里溫|埃里温[Ai1 li3 wen1]